جامعه شناسي
توسط : soltanim
• ساختار اجتماعي Social Structure ساختار اجتماعي به اين واقعيت اشاره مي¬كند كه جوامع متشكل از كنش¬هاي اتفاقي نيستند بلكه خصلت پايدار و سازمان يافته¬اي دارند. ساختار جامعه به نظم و ترتيب¬هاي اساسي ، يا الگويابي روابط اجتماعي در ميان مردم اطلاق مي¬گردد. ساختار اجتماعي را مي¬توان به تيرآهن¬هاي يك ساختمان ، يا اسكلت بدن تشبيه كرد ، اما بايد خيلي مراقب باشيم كه در استفاده از اين گونه تمثيل زياده روي نكنيم. جوامع تنها تا آنجا كه افراد فعاليت¬ها را در زمينه هاي مختلف زندگي اجتماعي تكرار مي¬كنند داراي الگوهاي مشخص سازمان هستند. ويژگي¬هاي ساختاري جامعه رفتار ما را به عنوان افراد شديدا تحت تأثير قرار مي¬دهد. در عين حال ، ما در كنش¬هايمان آن ويژگيهاي¬ساختاري را باز مي¬آفرينيم – ونيز تا اندازه¬اي تغيير مي¬دهيم.
دوشنبه 26/6/1386 - 17:30
پسندیدم 0
UserName