كمالات انساني
توسط : drmgangineh

كمالات انساني بر دو قسم است:
1. كمالات اعتباري از قبيل داشتن ثروت و جايگاه و مقام اجتماعي.
 2. كمالات حقيقي از قبيل داشتن علم و صفات حميده اخلاقي و جمال ظاهري و معنوي.
 داشتن و نداشتن كمالات اعتباري براي گوهر انسانيت نقصان محسوب نمي‌شود. بود و نبود آن تأثيري در شخصيت انساني ندارد و از اين رو انسانها از نظر علاقه‌مندي به آن متفاوت‌اند. اما كمالات واقعي به گونه‌اي در قوت و شدت انسانيت انسان تأثير دارد و هر انساني بر حسب فطرت خدايي خود گرايش به آن داشته و علاقه‌مند به آن است و اگر كسي اين علاقه قلبي و ميل باطني را انكار نمايد يا انكار او صرفاً در حدّ زبان است ولي قلب او زبان را تصديق نمي‌نمايد و يا مسأله به گونه‌اي بر او مشتبه شده است.
كمالي را كه خداوند مي‌خواهد انسان به آن برسد كمال حقيقي و تكويني است و كمال اخروي چنين كمالي است. واضح است هيچ انساني نمي‌تواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد چون بالفطره طالب اين نوع از كمالات از قبيل جاويدانگي، بهره‌مندي ازانواع نعمتها و لذت بردن از حيات و... است و خداوند از طريق پيامبران راه وصول به اين كمالات را براي انسان تسهيل كرده است.
دوشنبه 26/6/1386 - 17:10
پسندیدم 0
UserName