پرتاب سنگ
توسط : jadval
اگر قرار باشد بايستی و به طرف هر سگی که پارس میکند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمیرسی
دوشنبه 26/6/1386 - 16:33
پسندیدم 0
UserName