دلت برای خدا تنگ شده بدون
توسط : shabangah
اگر یه روزتنها شدی اگه دیدی بغض كردی ولی دلیل گریه كردن پیدا نمی كنی بدون كه دل خدا براتتنگ شده میخواد صداش كنی
دوشنبه 26/6/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName