عشق فناست
توسط : shabangah
گفتمش آغازدرد عشق چیست؟ گفت آغازش سراسر بندگیست گفتمش پایان آن را هم بگو گفت پایانش همهشرمندگیست گفتمش درماندردم را بگو گفت درمانی ندارد، بی دواست گفتمش یک اندکی تسکینآن گفت تسکینش همه سوز و فناست
دوشنبه 26/6/1386 - 16:8
پسندیدم 0
UserName