دوست
توسط : paiesan
1.برای جبراناشتباهات، به دوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائل میشوی.
2.
درملاقات های اولیه با دوست جدیدتان،موضوعات غم انگیز و بد گذشته راتعریفنکنید!
3.
اگر یکی از دوستانتان از دست شما خیلی عصبانیست، مدتی اورا به حال خودشبگذارید.
4.
از این که بهترین دوستانتان در هر شرایطی نظرش نسبت به شما تغییرنخواهد کرد ، مطمئن باشید!
5.
بهتر است دوستانتان رافقط برای خودش بخواهید نه بهخاطر آنچه که می توانند در اختیار شما بگذارند !
دوشنبه 26/6/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName