احكام قضا و كفاره روزه
 

 

اگر كفّاره بر انسان واجب شود,

چند سال برآن بگذرد و به جا

 نياورد, چيزى بر آن اضافه 

نمى شود.

 

توضيح المسائل , م 1685

دوشنبه 26/6/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName