آداب حفظ قرآن
توسط : یاكریم

آداب حفظ قرآن

1ـ حفظ قرآن را از كودكى به فرزندانمان بياموزيم;

2ـ هنگام حفظ, روخوانى قرآن را بدرستى آشنا باشيم;

3ـ آيات را بالحن و لهجه عربى همراه با تإمل و دقت حفظ كنيم;

4ـ روش ترتيل را بياموزيم و با همين روش آيات را فراگيريم;

5ـ از يك جلد قرآن خوش خط و معين استفاده كنيم;

6ـ روزى نيم ساعت تمرين داشته باشيم و كم كم مدت آنرا زياد كنيم;

7ـ در اوقات منظم مثلا هر روز ساعت 7 صبح به حفظ بپردازيم;

8ـ حفظ را با سوره هاى كوچك آغاز كنيم;

9ـ يك بار به صورت كند, يك بار به صورت متوسط و بار ديگر به صورت تند تمرين كنيم;

10ـ هنگام عصبانيت, گرسنگى, تشنگى و خواب آلودگى حفظ نكنيم;

11ـ شماره آيات و صفحه قرآن را بخاطر داشته باشيم;

12ـ حفظ قرآن نياز به تكرار مداوم دارد.;

13ـ در مسافرت ها مى توانيم بيشتر به تكرار بپردازيم;

14ـ براى حفظ, از قرآن هاى ترجمه شده استفاده نكنيم;

15ـ آيه هاى طولانى و سور طولانى را مى توانيم بخش بخش كنيم;

16ـ در حفظ آيات شبيه به هم حفظ شماره آيات و دقت بيشتر لازم است;

17ـ حفظ قرآن به صورت مباحثه دونفرى آسان تر و مفيدتر است.

  منبع:  http://www.balagh.net/persian/specific/ramadan/index.

دوشنبه 26/6/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName