قرآن
توسط : یاكریم

هست قرآن مر تو را همچون عصا

كفرها را دركشد چون اژدها

دوشنبه 26/6/1386 - 15:10
پسندیدم 0
UserName