اين نظراز .......
توسط : یاكریم

اين نظراز دور چون تير است و سم

عشقت  افزون  مى شود  صبر تو كم

دوشنبه 26/6/1386 - 15:5
پسندیدم 0
UserName