كتاب قرآن
توسط : یاكریم

فاش گويم آنچه در دل مضمر است

اين كتابى نيست چيزى ديگر است

چونكه در جان رفت جان ديگر شود

جان چو ديگر شد جهان ديگر شود

ديوان اقبال.

دوشنبه 26/6/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName