اي سر سرمد حق سر مگو ندارم
توسط : raki

اي سر سرمد حق سر مگو ندارم

 آگاهي از دل من من گفتگو ندارم

دوشنبه 26/6/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName