هر گام به کوی عشق صد گونه خطر دارد
توسط : raki

هر گام به کوی عشق صد گونه خطر دارد

گو همره ما گردد رندی که جگر دارد

 این جا خبری گر هست از بی خبری باشد

 عاشق نتوانش گفت کز خویش خبر دارد

دوشنبه 26/6/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName