بزرگي و کرم زيبنده توست
توسط : raki

خدايا بر در تو بنده توست

همي خواهان آن گلِِ خنده توست

تو روي نازنين از من مگردان

 بزرگي و کرم زيبنده توست

دوشنبه 26/6/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName