اي پروردگار من!
توسط : raki
اي پروردگار من! بر ناتواني کالبدم رحمت فرماي و بر نازکي پوست و شکنندگي استخوانم ببخشاي. اي آن که آفرينش مرا و نام و نشان مرا و تربيت مرا آغاز کردي،به حق آغاز کرمت و سابقه نيکي ات با من، بر من ببخشاي
دوشنبه 26/6/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName