درد دل با خدا
توسط : raki

خدايا....!!! اگر بخواهي مي تواني کاري کني که هرگز شکست نخورم ولي آنگاه از پيروزي ها چه بياموزم ؟

 اگر بخواهي مي تواني زماني که زمين خوردم دستم را بگيري ولي آنگاه هرکز نيروي دوباره برخواستن را نخواهم شناخت

اگر بخواهي مي تواني مرا مستقيما به مقصد زندگيم ببردي ولي آنگاه هيچ وقت وحشت گم شدن در راه را نمي آموزم

اگر بخواهي مي تواني عشقت را در وجودم قرار دهي ولي آنگاه هرگز نخواهم فهميد که لذت عشق واقعي در مسيري است که در طي آن عشق را مي يابيم

 اگر بخواهي مي تواني تمام روزهايم را آفتابي کني ولي آنگاه هرگز پاکي باران را نمي فهميدم

خدايا! هدايتم كن زيرا مى دانم كه گمراهى چه بلاى خطرناكى است

دوشنبه 26/6/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName