یک نکته جالب تغذیه ای
توسط : یاكریم

یک نکته جالب تغذیه ای

 

مي گويند يكي از دلايلي كه ياكان روزگار تن به گناه نمي آلايند اين است كه هنگام ارتكاب هر عمل مفسده آميزي خود را در ميان شعله هاي آتش يا بر فراز پرتگاهي بلند و يا بر لبه تيغي بدان مي بينند و همين امر باعث مي شود كه هيچگاه برگرد اين عمل نمي گردند.يكي از روشهاي رعايت رژيم هاي غذايي هم همين است يعني هنگام پرخوري و بد خوري ( كه بخصوص در ميهماني ها مشاهده مي شود ) خود را مانند كسي ببینيم كه بعلت چاقي زياده از حد نمی تواند راه برود و همه او را خيكي صدا مي زنند يا در حاليكه لقمه اي در گلويش گير كرده است خفه مي شود يا به صورت زشت و ترسناك ديگري كه خودمان تمایل داريم. آنگاه است كه بخوبي و آساني مي توانيم خود را لاغر كنيم و زندگي بهتر و سالم تري را پيش روي خود قرار دهيم.

دوشنبه 26/6/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName