درد دل با خدا
توسط : raki
اگر بخواهي ميتواني خوشبختي را در دستانم بگذاري ولي به من آموختي که : رشد واقعي از تلاش براي دست يافتن به چيزهايي پديد مي آيد که در دسترس نيست
دوشنبه 26/6/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName