نيايش
توسط : raki
خدايا! ارشادم كن كه بى انصافى نكنم، زيرا كسى كه انصاف ندارد، شرف ندارد
دوشنبه 26/6/1386 - 14:1
پسندیدم 0
UserName