خدايا! راهنمايم باش تا ...
توسط : raki
خدايا! راهنمايم باش تا حق كسى را ضايع نكنم كه بى احترامى به يك انسان همانا كفر خداى بزرگ است
دوشنبه 26/6/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName
x