قبل از آنکه به نماز بايستي، بايد نماز درتو بايستد...
توسط : raki
قبل از آنکه به نماز بايستي، بايد نماز درتو بايستد..بايد اذان درتو فرياد شود و وضو در تو جريان يابد تا به خلوت حضور پر بکشي ...وقتي دل پر از وضوست و فاصله اي ميان خود و خدا حس نميکني، نماز را به جاي آور
دوشنبه 26/6/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName
x