بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
توسط : mostafa2_gh

طبيبم به سر بستر بيمار بيا

 بهر دلداری دلسوخته زار بيا

تو که دل را به نگاهی بربودی زکفم به پرستاری بيمار دل افکار بيا

 آتش هجر تو سوزانده همه هستی من به تسلای دل و جان شرر بار بيا

اشک هجر است که از ديده من می بارد بهر غمخواری اين چشم گهربار بيا

دل من خون شد و از ديده برون می ريزد به تماشای دل و ديده خونبار بيا.

نظر یادتو نره mostafa2_gh

دوشنبه 26/6/1386 - 12:42
پسندیدم 0
UserName