1- بلا 2- قضا 3- نعمت
توسط : mohsenpour
 

بنده همیشه در برابر سه چیز است:

         1- بلا   2- قضا  3- نعمت 

                وظیفه بنده در برابر آن سه چیز به تر تیب:

                          1- صبر  2- تسلیم  3- شکر

دوشنبه 26/6/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName