سه کس که بی حساب وارد بهشت و دوزخ می شوند
توسط : mohsenpour
 

امام ششم:سه کس را خدا بی حساب به بهشت می برد:پیشوای عادل،بازرگان راستگو،پیری که عمر خود را در طاعت خدای عزوجل گذرانیده.

سه کس بی حساب به دوزخ می برد:پیشوای ستمکار،بازرکان دروغگو،پیر زنا کار

دوشنبه 26/6/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName