عشق خدايي
توسط : hadye_1368

عشق جزبخشش خدايي نيست

اين به سلطان و گدايي نيست

هركه او برنخيزد ازسرسر

عشق را با وي اشنايي نيست

عشق وقف است بر دل پردرد

وقف در شرع ما بهايي نيست

هركه را بازعشق صيد كند

بازش ازچنگ اورهايي نيست

كاران كس كه عاشقي ورزد

بجزازعين بينوايي نيست

هرچه عطار گويد ازسرعشق

به يقين دادن كه جز عطايي نيست

ن ظ ر...............

دوشنبه 26/6/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName