دوچیزپابرجاو روان ومختلف و دشمن
توسط : mohsenpour
 

دانشمندی به ذوالقرنین گفت:مرا خبر ده از دو چیزی که از وقتی خدای عزوجل آنها را آفریده پابرجایند،واز دو چیزی که روانند،واز دو چیزی که مختلفند،واز دو چیزی که با هم دشمن اند. گفت: دو چیز پابرجا آسمانها و زمین اند،دو چیز روان خورشید و ماه اند،دو چیز مختلف شب و روزاند،دوچیز دشمن مرگ و زندگانی می باشند. عرض کرد:برو که تو دانایی.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName