نهی از دو چیز
توسط : mohsenpour
امام ششم:تو را از دو چیز نهی می کنم که در آن نابودی مردان بزرگ است،نهی می کنم از آن که عبادت کنی خدا را به دین باطل و به بدانچه ندانی فتوا دهی.
دوشنبه 26/6/1386 - 12:24
پسندیدم 0
UserName