خواهش نفس ودرازی آرزو
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا:خواهش نفس از حق جلوگیری می کند ودرازی آرزو آخرت را فراموش می نماید.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName