شرف و سخاوت
توسط : mohsenpour
 

شرف مرد به وجود است و سخاوت به سجود                    

                   هر که این هر دو ندارد عدمش به زوجود

دوشنبه 26/6/1386 - 12:18
پسندیدم 0
UserName