سطربه سطر
توسط : 12h12h
تورا سطربه سطرمي نويسم واژه به واژه
دنبالت ميكردم تا تمام دلتنگي هايم را به
تو بگويم.اگرتو نيايي گلها به انتظارچه
كسي شكوفه دهند؟اخرنشان تورا از كدام
مزرعه ي عشقبايد گرفت...
دوشنبه 26/6/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName