زندگـــــــي ...
توسط : mary320960


زندگي رويش حـادثه نـيست

زنـــدگي رهـــــگذر تجربه هــــاست

تـــکه ابريسـت بــــه پـــهنـاي غـــــروب

آســمـــــانيســـت بــــــه زيــبــــايــــــي مـــــهر

دوشنبه 26/6/1386 - 12:4
پسندیدم 0
UserName