اولین تحفه مؤمن
توسط : mohsenpour
 

امام ششم:اول تحفه ای که به مؤمن عطا می شود آمرزش کسانی است که جنازه او را تشییع میکنند.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName