صدام نكن...
توسط : ali_ 110
تو رو خدا صـدام نکن خوابتو داشتم مي ديــدم
 تو رو خدا صدام نـکن تو خواب تومهربون تري
 دست منو مي گيري و با خود به ابرها مي بري
 هزار تا آسمون واسـم ستاره ها رو مي شماري
 ماه رو مياري رو زمين جاش منو اونجا مي ذاري
چقد تو پاک و مهربون تو خواب من پا مي ذاري
بيدار مي شم تو مي ري و باز منو تنها مي ذاري
 
دوشنبه 26/6/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName