روزه داشتن انسان را وقت شنانس ميسازد

روزه داشتن انسان را می آموزد تا چگونه از هوس و گناه دوری کند. انسان را کمک ميکند تا بر طبيعت خود قادر گردد و خود را از عادت های ناپسنديده برهاند. روزه داشتن انسان را وقت شناس ميسازد. روزه نماينگر اتحاد امت اسلام ميباشد.

دوشنبه 26/6/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName