كنستانتين
توسط : alkapon

گويند صبر كن كه رسي بر مراد دل

از صبر داده ايم ز كف اختيار را

تسكين كجا دهند دل غم رسيده را

بالله قرار نيست دل بي قرار ما

شب هاي تار صبح نگردد چو روز من

روزم هزار طعنه زند شام تار را

عيبم مكن به طعنه مگو آهِ من رواست

گر اشك چشم طعنه زند آبشار را

دوشنبه 26/6/1386 - 11:59
پسندیدم 0
UserName