روزه دري از درهاي بهشت...
توسط : یاكریم

هر کسی يک روز  را روزه بگيرد، و آن روز آخر زنده گی اش باشد پس وی داخل بهشت خواهد شد. در بهشت دروازه ای است به نام ريان، روزه داران از آن داخل ميشوند و تنها ايشان و بعد از ايشان, آن دروازه قفل ميشود و هيچ كس از آن داخل نمي شود.

دوشنبه 26/6/1386 - 11:53
پسندیدم 0
UserName