روزه داشتن يک محافظت است
توسط : یاكریم

روزه داشتن يک محافظت است و يک قلعه مستحکم است که انسان را از آتش مصون نگاه مي دارد. هر که يک روز را به خاطر خشنودی خداند روزه بگيرد خداوند روی او را به فاصله هفتاد سال از آتش دور مي کند.

دوشنبه 26/6/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName
x