سر در پی گذاشتن!

قوه جاذبه زمين با سرعت سقوط ، سر در پي ميوه رسيده مي گذارد !

سه شنبه 13/6/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName