سئوالی از.........
توسط : mostafa2_gh
گفتم: مي آيد گفت : مگه رفته بود كه بياد؟ گفتم: دلتنگم گفت : مگر زيارتش نمي كني؟ گفتم: جهان رو پر نور ميكنه گفت: مگه شعشعه حضورش رو نميبيني؟ گفتم: زخم دوريش دل را مي ازاره گفت: هر چه از دوست رسد نيكوست گفتم: غايب است گفت: با اين همه برهان مگه ميشه گفت غيبت؟ گفت: غايبش خوانده اند كه ظاهر نيست كه غيبت به معناي حاضر نبودن تهمتي ا ست كه بر دامن پاكش ننشيند شايد اين جمعه بيايد....شايد      
سه شنبه 13/6/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName