عشق ايستادن زير باران و خيس شدن زير باران نيست...
توسط : b2_nemishe
عشق ايستادن زير باران و خيس شدن زير باران نيست، عشق آن است كه يكي براي ديگري چتري شود، و او هيچوقت نداند كه چرا خيس نشده.
مردم اين زمونه مثل گل انارند
از دور جلوه دارند از نزديك بو ندارند
سه شنبه 13/6/1386 - 16:20
پسندیدم 0
UserName