زمان! به من آموخت كه...
توسط : b2_nemishe
زمان! به من آموخت كه دست دادن معني رفاقت نيست....محبت قول ماندن نيست...و عشق ورزيدن ضمانت تنها نشدن نيست....هيچ وقت دل به كسي نبند
سه شنبه 13/6/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName