خدا براي شنيدن صداي تو...
توسط : b2_nemishe
خدا براي شنيدن صداي تو به فرياد تو احتياج ندارد ولي تو، براي شنيدن صداي خدا به سكوت احتياج داري
سه شنبه 13/6/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName