يك عاشق ديوانه است...
توسط : b2_nemishe
گر بگريم گويند كه عاشق است اگر بخندم گويند كه ديوانه است پس مي گريم و مي خندم كه بگويند يك عاشق ديوانه است
سه شنبه 13/6/1386 - 16:6
پسندیدم 0
UserName