هر چي تو دنيا غمه مال منه...
توسط : b2_nemishe
هر چي تو دنيا غمه مال منه روزي هزار بار دل من مي شكنه زندگي آي زندگي خسته ام خسته ام
سه شنبه 13/6/1386 - 16:1
پسندیدم 2
UserName