مرا تنها تو نگذاري...
توسط : b2_nemishe
مي داني كه من دلواپس فرداي خود هستم مبادا گم كنم راه قشنگ آرزو ها را... مبادا گم كنم اهداف زيبا را... مبادا جا بمانم از قطار موهبتهايت... دلم بين اميد و ناميدي ميزند پرسه ميكند فرياد ...ميشود خسته... مرا تنها تو نگذاري...
سه شنبه 13/6/1386 - 15:58
پسندیدم 0
UserName