بدون عشق تو، هيچم...
توسط : b2_nemishe
نمي دانم تو مي خواني ز چشمم حرفهايم را نمي دانم تو مي بيني نگاه بي صدايم را كه مي گويد بدون مهربانيهاي بي حدت... بدون عشق تو، هيچم...
سه شنبه 13/6/1386 - 15:56
پسندیدم 0
UserName