روزی آخر نظرم بر رخ جانان آید
توسط : raki

 آخر این تیره شب هجر به پایان آید

آخر این درد مرا نوبت درمان آید

آخر این بخت من از خواب در آید سحری

روزی آخر نظرم بر رخ جانان آید

سه شنبه 13/6/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName