زاغه نشین
توسط : karada
من زاغه نشین برکه معرفتم
                                           من دستاره به دست و مطرب و خوش غزلم
 
من در گرو معرفتت جان بنهم
                                             جان ره نبرد راه سرت , پا بنهم
سه شنبه 13/6/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName