ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است :
توسط : paiesan
ده چیز برده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است :
دروغ گفتن به فرمانروا ،
سپهبدی که زربر سپاه خویش نپراگند ،
 مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ،
 دانشمندی که چون چیزی درنظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ،
پزشکی که خود بیمار و دردمندشود .
تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ،
سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ،
 خردمندی که زود خشم بود و به چیز کسان طمع ورزد ،
  و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ،
 و بی خردی که خردجوی نباشد .
چه قدرنشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیدهاست.
سه شنبه 13/6/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName