نصایح حضرت لقمان
توسط : khanoom Gool
- اگر در كودكی خود را ادب كنی در بزرگی از آن بهره مند میشوی.
2- از كسالت و تنبلی بپرهیز ، بخشی از عمرت را برای آموزش قرار بده و با افراد لجوج گفتگو و مجادله نكن.
3- با فقها مجادله مكن ، با فاسق رفیق مشو ، فاسق را به برادری مگیر
4- با همسفران زیاد مشورت كن و توشه سفر خود را بین آنها تقسیم كن.
سه شنبه 13/6/1386 - 1:18
پسندیدم 0
UserName